On ho fem

ESCOLA

L’escola està situada a la serra de Collserola, en una antiga i petita masia de Vallvidrera. La nostra actuació educativa es fonamenta en un pla individualitzat que recull el conjunt d’ajudes, suports i adaptacions que pot necessitar cada alumne/a en els diferents moments i contextos escolars. Aquest pla, doncs, inclou les grans línies de l’atenció que cal proporcionar a l’alumne/a durant un període de temps determinat, i es va adaptant d’acord amb el seu progrés.

CENTRE DE REFERÈNCIA

El CEE Aspasim és el centre concertat de referència dels centres del districte de Sarrià - Sant Gervasi i altres districtes determinats pel Consorci d’Educació de Barcelona. Ofereix programes específics de suport a la participació de l’alumnat amb necessitats educatives especials en contextos ordinaris.

TALLER

Regit pel Decret 279/87, de 27 d’agost, pel qual es regulen els centres ocupacionals per a persones amb disminució, el Centre Ocupacional d’ASPASIM disposa de deu seccions en funcionament en tres centres situats a Vallvidrera, al carrer de Canet i al Poble Espanyol. El seu objecte és facilitar als destinataris, mitjançant una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, els serveis de teràpia ocupacional perquè cada usuari/ària pugui assolir la màxima integració social, tenint en compte les seves possibilitats i potencialitats, i a través d’un programa individualitzat (PI) que elabora el psicòleg amb l’ajut de monitors i especialistes.

CENTRES RESIDENCIALS

El nostre model de llar s’emmarca en el desig de normalitzar i integrar la persona amb discapacitat psíquica greu en un context social i de vida adient. La llar s’ha d’aproximar al màxim al que és un nucli convivencial familiar, en el qual l’usuari/ària interactua amb els seus companys i educadors, es distribueixen tasques i responsabilitats, i s’estableix un intercanvi amb els diversos espais del barri (botigues, esplais, veïns, etc.). Cada persona hi té el seu espai propi de vida i convivència, un espai que és casa seva, i manté una estreta relació tant amb la família com amb el centre diürn. Actualment hi ha deu serveis residencials, que es distribueixen per diferents districtes de Barcelona.