Conferència “Com constituir i gestionar un Patrimoni Protegit de les Persones amb Discapacitat”

Posted in Notícies.

Conferència“Com constituir i gestionar un Patrimoni Protegitde les Persones amb Discapacitat”

PDF PER IMPRIMIR

Data, dilluns 17 de març. De 20 a 21'30 h.

Carrer Cornet i Mas 46 (Barcelona)

Montse Benito, llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials(especialitzada en fiscalitat de persones amb discapacitat), mare d'un nen amb discapacitat.

ORGANITZA: Ampa Aspasim

Des de l'Ampa Aspasim, entitat agrupa els pares i mares d'alumnes que tenen o hantingut suport escolar del Centre d'Educació Especial Aspasim, volem convidar-vos aconèixer en profunditat aquest sistema de desgravació fiscal tan important enfamílies amb algun membre amb discapacitat, des d'un punt de vista molt pràctic iviable per la majoria de vosaltres.

Patrimoni Protegit, què és?

 El Patrimoni Protegit és una figura jurídica que permet vinculardeterminats béns i drets, així com els seus frutis i rendiments, a lasatifacció de les necessitats vitals de la persona amb discapacitat. D'aquesta forma, els pares, tutors i familiars directes de persones ambdiscapacitat, sense haver d'efectuar una donació (que té un major costfiscal), ni una venda, i sense haver d'esperar transmetre els béns perherència, poden vincular uns diners, o uns determinats béns o drets a lasatisfacció de les necessitats vitals de la persona amb discapacitat,obtenint importants avantatges fiscals en forma de desgravacióen la declaración de renda.Els béns i drets que formen aquest patrimoni s'aïllen del patrimonipersonal del beneficiari i queden sotmesos a un règim d'administracióespecífic.

Qui pot ser titular d’un patrimoni protegit?

Persones amb discapacitat psíquica igual o superior al 33%.Persones amb discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%.Persones amb un nivell de dependència de grau II ó III

PDF PER IMPRIMIR